O mne

Mgr. Matej Borovsky, psychológ, terapeut, Nitra

Som psychológ a frekventant psychoterapeutického Výcviku integrace v psychoterapii. Psychológiu som vyštudoval v Brne na Masarykovej univerzite. V súčasnosti žijem v Nitre, kde mám aj svoje terapeutické pracovisko. Okrem psychológie a terapie sa venujem svojej manželke, Bohu, hudbe a priateľom.

Integratívna psychoterapia

Integratívna psychoterapia je prístup, ktorý kladie dôraz na unikátnosť potrieb a prejavov každého človeka ako klienta a svoje pôsobenie stavia na kompetenciách človeka psychoterapeuta a na účinných faktoroch, ktoré sú spoločné naprieč spektrom psychoterapeutických prístupov.

Skrz integratívny prístup v psychoterapii sa ja ako terapeut snažím byť voči unikátnosti každého človeka čo najviac citlivý a vnímavý, aby každý človek, ktorý sedí oproti mne mohol vnímať, že je rešpektovaný ako on, tak aj jeho potreby a smerovanie.

Znamená to teda, že vo svojej terapeutickej práci nevychádzam z konkrétneho psychoterapeutického smeru (psychoanalýza, KBT...) ale z toho, čo sa deje priamo na sedení, aká je potreba človeka ktorý sedí predo mnou a v spolupráci s ním smerovať k naplneniu tejto potreby spôsobmi, ktoré sú rovnako tak špecifické a unikátne.

Psychoterapeut vo výcviku

Zo psychológa sa psychoterapeut stáva absolvovaním psychoterapeutického výcviku, ktoré je nad rámec vysokoškolského štúdia psychológie. Ja, ako vyštudovaný psychológ, aktuálne prechádzam psychoterapeutickým výcvikom. Znamená to, že sa na pravidelnej báze ďalej vzdelávam, teoreticky aj prakticky, aby som sa po dokončení psychoterapeutického výcviku mohol stať certifikovaným psychoterapeutom a uchádzať sa o členstvo v Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Zároveň to znamená, že pracujem pod supervíziou. Zároveň sa vo svojej práci opieram o Etický kódex Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP).

Supervízia

Svoj prácu vykonávam pod pravidelnou supervíziou u kolegu supervízora. Dôvody popisujem nižšie.

Psychoterapia je profesia, ktorá je dynamická. Dopadá na psychoterapeuta tak, že ho neustále podnecuje meniť jednak spôsob jeho práce ale aj jeho osobnosť. Obe tieto oblasti, ako práca, tak osobnosť, sa nevyhnutne časom menia. Aby tieto zmeny boli pozitívne a aby táto profesia bola prospešná a užitočná pre klientov, je dôležité aby psychoterapeut reflektoval svoju prácu, resp. aby si uvedomoval, čo robí, prečo a ako to robí a tiež, čo to robí s ním.

Supervízia je užitočným nástrojom práve k tomu, aby si psychoterapeut nastavil a skorigoval svoj spôsob práce a jej dopad na klientov a aj jej dopad na seba samého. Podobne ako v lietadle s nasadzovaním kyslíkovej masky, tak aj pri terapii sa musí terapeut postarať o seba, aby mohol byť nápomocný svojim klientom. Supervízor je pritom odborník, ktorý terapeutovi pomáha porozumieť svojej práci podobne ako terapeut pomáha svojim klientom porozumieť spletitosti ich životov. Supervízia je veľmi dôležitou a podľa môjho názoru nevyhnutnou súčasťou práce každého psychoterapeuta (nielen psychoterapeuta vo výcviku, ako som ja). V skratke, supervízia je jednou z ciest k tomu, aby psychoterapeut robil svoju prácu čo možno najlepšie k prospechu klienta.

Pritom ja zároveň dôležité poznamenať, že identita klientov je pred supervízorom anonymizovaná, aby nedochádzalo k narušeniu súkromia a dôvery klientov.

Pracovné pôsobenie

V tejto časti venujem priestor mojim osobným pracovným skúsenostiam. Tieto mi umožnili prichádzať do kontaktu s rozmanitými skupinami ľudí, ktorých trápili rozmanité ťažkosti. Nevyhnutne to na mňa kládlo nárok v kultivovaní schopnosti naladiť sa na druhého človeka, nezávisle od toho, z akého prostredia pochádza, aký má vek, aké vierovyznanie, svetonázor, aké prípadné znevýhodnenie ap.

Aj keď oblasti môjho pracovného pôsobenia sú odlišné, práve táto odlišnosť mi dala priestor všímať si, aké dôležité je dať druhým ľuďom taký priestor, aký potrebujú a byť v kontakte s nimi nositeľom nádeje a podpory.

V neposlednom rade ma tieto skúsenosti učili byť flexibilný v komunikácii, hľadať cesty ku vzájomnému porozumeniu a viesť rozhovor takým smerom, aby bol konštruktívny a pomáhal objavovať východiská z aktuálnych náročných situácií.

2015 - 2017 Asistent ľudom s telesným a kombinovaným postihnutím, Praha

2016 - 2017 Streetwork pre rizikovú mládež, Praha 3 - Žižkov

2019 - 2021 Terapeut v doliečovacom centre pre alkoholikov, Brno

od 2021 Psychologická podpora pre dobrovoľníkov TvojBuddy

od 2021 Psychológ - Centrum Budúcnosť, n.o.

Mgr. Matej Borovský, Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, +421 914 175 148,
IČO: 54429153